Mijn IKEHU

Privacy & Cookies verklaring

1. Wanneer verzamelt IKEHU B.V. persoonsgegevens? IKEHU B.V. verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een leveringsovereenkomst, bij het uitlezen van uw meterstanden, als u contact met ons zoekt per telefoon, e-mail of chat, als u onze website bezoekt of als u op een andere manier met ons in contact treedt. 2. Welke Persoonsgegevens verzamelt IKEHU B.V.? Wanneer u klant wordt van IKEHU B.V. verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet IKEHU B.V. ook als u informatie opvraagt, of informeert naar onze producten. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor de levering van energie en gas, zoals het energie- en gasverbruik, de EAN-code en aansluitwaarde van uw meter(s) en het metertype. In aanvulling op de Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, kan IKEHU B.V. aanvullende bedrijfsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. In sommige gevallen kunnen bedrijfsgegevens door IKEHU B.V. worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date. Op het moment dat een aanvraag voor een leveringsovereenkomst wordt ingediend of een overeenkomst wordt verlengd, worden uw gegevens daarnaast verstrekt aan een handelsinformatiebureau voor een kredietwaardigheidscontrole. 3. Waarom verzamelt IKEHU B.V. bedrijfsgegevens? IKEHU B.V. verzamelt bedrijfsgegevens voor: - het beoordelen en accepteren van uw aanvraag van een dienst of product - het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst - het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole – zoals een kredietwaardigheids – en accountantscontrole - het voldoen aan wettelijke verplichtingen - risicobeheer - (direct) marketingdoeleinden - het behandelen van geschillen, vragen en klachten - het optimaliseren van de werking van de website - het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening 4. Uw rechten: correctie, inzage, verwijdering, verzet en dataportabilliteit U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in uw gegevens die door IKEHU B.V. worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Als u wilt, kan u ook uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen (bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie). Neem hiervoor contact op met IKEHU B.V. via het telefoonnummer 050–2115315 of vraag@ikehu.nl. Ook kun u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u telefonisch of per e-mail aanbieden. Als u het niet op prijs stelt om informatie over onze producten of diensten te ontvangen, kun u dit via het e-mailadres vraag@ikehu.nl aan ons doorgeven. Voor (digitale) informatie die wij u sturen, kun u zich ook afmelden via de laatst gestuurde e-mail. Let wel: voor informatie die wij wettelijk verplicht zijn te versturen, zoals bijvoorbeeld een jaaropgave van u energieverbruik, kun u zich niet afmelden. U mag ons ook vragen om uw gegevens uit de database te wissen. Realiseert u zich wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Bijvoorbeeld: de belastingdienst eist van ons dat wij van iedere klant de leveringsovereenkomst zeven jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, leggen we u uiteraard uit waarom we het in dat geval niet kunnen doen. 5. Hoe beveiligt IKEHU B.V. Persoons- en bedrijfsgegevens? Beveiliging IKEHU B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoons- en bedrijfsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Een beperkte groep medewerkers van IKEHU B.V. heeft toegang tot uw persoons- en bedrijfsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in artikel 3 van deze Privacyverklaring. Bewaren Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden. Derden/ verwerkers IKEHU B.V. kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoons- en bedrijfsgegevens verwerken, dienen zij als ‘verwerker’ voor IKEHU B.V.. De betreffende verwerker ontvangt van IKEHU B.V. alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers sluiten wij een overeenkomst waarin wij dit expliciet opnemen. 6. Cookies IKEHU B.V. gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen met daarin informatie (bijvoorbeeld voorkeursinstellingen) om een volgend bezoek aan onze site makkelijker te maken. Wanneer u uw browserinstellingen zo hebt ingesteld dat het opslaan van cookies wordt vermeden, dan is het mogelijk dat u van sommige van onze functionaliteiten of diensten op de site geen gebruik kunt maken. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u daarin een keuze kunt maken. 7. Gedragscode slimme meters IKEHU B.V. maakt gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Slimme meters zijn zogenaamde ‘kleinverbruikmeetinrichtingen’ die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op privacywetgeving hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit slimme meters. IKEHU B.V. houdt zich aan deze gedragscode welke u ook bij ons kunt opvragen. 8. Intellectuele eigendomsrechten Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. 9. Meldplicht datalekken Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben geconstateerd. Heb u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan IKEHU B.V via vraag@ikehu.nl Vermeld in deze e-mail u naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijke) datalek. Vragen? Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. Je kunt deze richten aan IKEHU B.V. via vraag@ikehu.nl.