PRIVACYVERKLARING IKEHU B.V.

IKEHU B.V. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens op zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele andere specifieke privacywetgeving. Via deze privacyverklaring lichten we toe welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom we dit doen, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Verwerkingsverantwoordelijke

IKEHU B.V., gevestigd aan het Frederik van Eedenplein 183 (5611 KT) te Eindhoven, ingeschreven bij de KvK onder nummer 68905556, hierna “IKEHU”, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

IKEHU is te bereiken via telefoonnummer 085-0046112 of per e-mail via vraag@ikehu.nl.

De gegevens die IKEHU verzamelt

IKEHU kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. IKEHU verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze aan ons heeft verstrekt en/of wanneer u van onze diensten gebruikmaakt

Wij kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

 • contact- en accountgegevens, zoals (bedrijfs-)naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres;
 • betalings- en factuurgegevens;
 • websitegegevens.
 • Wij kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

 • contact- en accountgegevens, zoals (bedrijfs-)naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres;
 • betalings- en factuurgegevens;
 • websitegegevens.
 • Doel van de gegevensverwerking

  IKEHU kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van onze overeenkomst;
 • administratieve doeleinden;
 • om wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen;
 • marketing- en communicatiedoeleinden.
 • Beveiliging en opslag van de persoonsgegevens

  Wij behandelen alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt uiterst zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk. Alleen medewerkers voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de persoonsgegevens. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

  Opslag van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer er toch opslag buiten de EER zal plaatsvinden, zal IKEHU voorafgaand toestemming aan u vragen.

  Bewaartermijn

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen. Indien u ons uitdrukkelijke en specifieke toestemming heeft gegeven, is een langere bewaartermijn van uw persoonsgegevens mogelijk. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook langer bewaren indien wij daartoe wettelijk worden verplicht. Wanneer de afgesproken of wettelijke termijnen zijn verlopen, verwijderen wij uw persoonsgegevens.

  Delen van de persoonsgegevens met derden

  IKEHU deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan, om aan een mogelijke wettelijke verplichting te voldoen of wanneer u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Voor zover deze derden bij de uitvoering van hun diensten persoonsgegevens verwerken, dienen zij als “verwerker” voor IKEHU. Met deze verwerkers sluiten wij een overeenkomst waarin wij opnemen dat zij alleen de noodzakelijke gegevens ontvangen en dat zij worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen.

  Geen geautomatiseerde besluitvorming

  IKEHU doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profiling.

  Cookies

  IKEHU maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Met analytische cookies meten we (anoniem) het websitegebruik om onze website steeds te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken voor onze bezoekers.

  Ook maakt de website gebruik van Google Analytics, waarbij de door de cookie gegenereerde (anonieme) informatie over uw gebruik van de website wordt opgeslagen door Google. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben geen toestemming gegeven aan Google om de verkregen informatie voor andere Google-diensten te gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Wanneer u uw browserinstellingen zo hebt ingesteld dat het opslaan van cookies wordt vermeden, is het echter mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteiten of diensten op onze website.

  Daarnaast staan er YouTube-video’s op de website van IKEHU (‘embedded content’). Dit zijn stukjes code van YouTube zelf en maken gebruik van cookies. Door deze cookies wordt onder andere de mogelijkheid geboden om de video’s te kunnen afspelen. Wat YouTube precies met de cookies kan doen, kun je lezen in de privacyverklaring van YouTube.

  Uw rechten

  Als betrokkene onder de AVG heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht om vergeten te worden;
 • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • IKEHU zal uw verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw recht(en) binnen de wettelijke termijn van 4 weken behandelen. Een dergelijk verzoek kunt u sturen naar legal@ikehu.nl. Bij afwijzing van het verzoek zullen wij deze motiveren.

  Indien IKEHU optreedt als verwerker en een andere partij de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is, zal IKEHU uw verzoek doorzetten naar de verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval ontvangt u een reactie van de verwerkingsverantwoordelijke.

  Indienen klacht

  Indien u ondanks onze zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens toch ergens ontevreden over bent, kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 085-0046112 of per e-mail via vraag@ikehu.nl voor meer informatie over het indienen van een klacht.

  Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier van www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of middels het sturen van een brief naar:

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374
  2509 AJ Den Haag
  Fax: 088-1805250

  Gedragscode slimme meters

  IKEHU maakt gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Slimme meters zijn zogenaamde ‘kleinverbruikmeetinrichtingen’ die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op privacywetgeving hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit slimme meters. IKEHU houdt zich aan deze gedragscode, welke u overigens ook bij ons kunt opvragen.

  Wijziging privacyverklaring

  IKEHU behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring. Bij discussie zullen wij uitgaan van de laatste privacyverklaring die op onze website is gepubliceerd.

  Laatste versie: november 2023